โปรแกรมวัดผลออนไลน์ PM School.Net V.24

โปรแกรมวัดผลออนไลน์
PM school.Net

โปรแกรมวัดผลออนไลน์ ช่วยแก้ปัญหาและลดภาระครูในการทำเอกสาร ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ตามมาตรฐานของหน่วยงานรัฐและเอกชน เช่น สพฐ. สช. กทม. อบจ. เทศบาล พัทยา เป็นต้น โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน้นการทำรายงานสังกัด ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 ออนไลน์

โปรแกรมวัดผลออนไลน์

การสมัครใช้งานโดยนามตัวแทนของสถานศึกษา รอตรวจสอบและอนุมัติ 1-2 วัน

     โปรแกรมวัดผลออนไลน์ ได้พัฒนาจากการแก้ปัญหาจากการทำงานจริงของสถานศึกษา โดยอิงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) เน้นการทำแบบทดสอบและรายงาน ปพ.5 ปพ.6 ปพ.8 เหมาะสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา ป.1 - ป.6 และมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6 ส่วนระดับอนุบาลรอเปิดใช้บริการในสถานะการณ์ปกติ

จัดการข้อมูลนักเรียนและชั้นเรียน

เก็บประวัตินักเรียนและการเรียน จัดชั้นเรียน โครงสร้างการเรียน วิชา กลุ่มสาระ และกำหนดครูผู้สอนต่างๆ

แบบทดสอบออนไลน์ที่มีปรสิทธิภาพ

จัดการแบบทดสอบออนไลน์ แบบสุ่ม กำหนดเวลา และเก็บคะแนน ตามตัวชี้วัด

รายงานวัดผลออนไลน์

การสรุปการวัดผลประเมินออนไลน์ ได้แก่ คะแนนตามตัวชี้วัด คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านเขียนและคิดวิเคราะห์ สมรรถนะ เวลาเรียน กิจกรรม รายงานออนไลน์

นักเรียน

ครู

รายวิชา

โรงเรียน

Login

เข้าสู่ระบบ

Login:

โปรแกรมวัดผลออนไลน์ PM School.Net V.24

จัดการข้อมูลนักเรียน ครู และข้อมูลพื้น

ข้อมูลนักเรียนและข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลห้องเรียน ชั้นเรียน เลขที่
 • กำหนดภาคเรียน ปีการศึกษา
 • ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโครงสร้างการเรียน พร้อมระบบรายงานวัดผลออนไลน์โรงเรียนและส่งรายงานให้ต้นสังกัด

 • วิชาเรียน หน่วยกิจ เวลาเรียน
 • ครูผู้สอน
 • ครูผู้ประจำชั้น

แบบทดสอบออนไลน์ และการประเมินที่มีปรสิทธิภาพ

แบบทดสอบออนไลน์

 • ชุดแบบทดสอบออนไลน์
 • กำหนดเวลา สลับหรือสุ่มแบบทดสอบ
 • ตรวจผลการทำแบบทดสอบ และส่งคะแนนเก็บ

การประเมิน พร้อมระบบการทำรายงาน ปพ.5

 • เวลาเรียน คะแนนเก็บ
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์, การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน, สมรรถนะนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

รายงานวัดผลออนไลน์

นักเรียนดูผลออนไลน์

 • ทำแบบทดสอบออนไลน์
 • ล็อกอิน มีความปลอดภัย
 • สรุปรายงานผลสถิติข้อมูล

ผอ.ศักดา สายพาโส

โรงเรียนบ้านไทรงาม

ช่วยงานครูได้เยอะ เป็นโปรแกรมที่ตรวจสอบ และเข้าถึงได้งาน โดยเฉราะเรื่องของราคา ถูกมาก

สุนิสา ศิริภาประโคน

โรงเรียนบ้านท่าทรายทอง

เป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มากเลยค่ะ สะดวกต่อการทำงาน ไม่สับซ้อน การคำนวณถูกต้อง ขอบคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้ใช้งาน

รายการ

อัตราบริการ

ขนาดเล็ก

 • หลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560)
 • นักเรียนไม่เกิน 450 คน
 • ชื่อโรงเรียน.pmschool.net
 • 4,500 บาท /ปี

บาท1,500 / ปี*

 • ทะเบียนนักเรียน
 • อนุบาล 1-3 (โควิด-19)
 • ประถมศึกษา ป.1-6
 • มัธยมศึกษา ม.1-6
 • จัดชั้นเรียน
 • ใบรายชื่อนักเรียน
 • งานวัดผลประเมินผล
 • คะแนนเก็บ,สอบ
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • การอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์
 • สมรรถนะนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • รายงาน ปพ.5
 • รายงาน ปพ.6
 • ประกาศผลการเรียนออนไลน์
 • บริการที่ปรึกษา กลุ่ม Line
 • น้ำข้อมูลนักเรียนเข้า
 • ระบบงานอื่นในอนาคต

ขนาดใหญ่

 • หลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560)
 • นักเรียนตั้งแต่ 1,001 - 1,700 คน
 • ชื่อโรงเรียน.pmschool.net
 • 18,000 บาท /ปี

บาท3,900 / ปี*

 • ทะเบียนนักเรียน
 • อนุบาล 1-3 (โควิด-19)
 • ประถมศึกษา ป.1-6
 • มัธยมศึกษา ม.1-6
 • จัดชั้นเรียน
 • ใบรายชื่อนักเรียน
 • งานวัดผลประเมินผล
 • คะแนนเก็บ,สอบ
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • การอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์
 • สมรรถนะนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • รายงาน ปพ.5
 • รายงาน ปพ.6
 • ประกาศผลการเรียนออนไลน์
 • บริการที่ปรึกษา กลุ่ม Line
 • น้ำข้อมูลนักเรียนเข้า
 • ระบบงานอื่นในอนาคต
Advanced

พิเศษ

 • หลักสูตร 2551 (ปรับปรุง 2560)
 • นักเรียนตั้งแต่ 1,701 คน
 • ชื่อโรงเรียน.com หรือ .net หรือ .org
 • 34,000 บาท /ปี

บาท5,400 / ปี*

 • ทะเบียนนักเรียน
 • อนุบาล 1-3 (โควิด-19)
 • ประถมศึกษา ป.1-6
 • มัธยมศึกษา ม.1-6
 • จัดชั้นเรียน
 • ใบรายชื่อนักเรียน
 • งานวัดผลประเมินผล
 • คะแนนเก็บ,สอบ
 • คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 • การอ่านการเขียนและคิดวิเคราะห์
 • สมรรถนะนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • รายงาน ปพ.5
 • รายงาน ปพ.6
 • ประกาศผลการเรียนออนไลน์
 • บริการที่ปรึกษา กลุ่ม Line
 • น้ำข้อมูลนักเรียนเข้า
 • ระบบงานอื่นในอนาคต

F.A.Q

ถาม-ตอบ

Contact

ลงทะเบียนใช้งาน

ที่อยู่:

23 ซ.คู้บอน 13 แยก 10 แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย

Call:

096 249 4409

Line:

@191tbize

ลงทะเบียนเพื่อรับ User และ Password ทดลองใช้ฟรี

สมัครใช้งานตรวจสอบข้อมูลภายใน 24 ชั่วโมง หากมีข้อสังสัยให้ติดต่อที่ Line